Privacy Statement

Privacy Statement

Wanneer u een dienst bij ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V. aanvraagt, vragen wij u in een aantal gevallen om uw persoonsgegevens.

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met: 
• De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
• De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V. is onderdeel van ASR Verzekeringen N.V.) 

Meldingen CBP 
De in onze klantenadministratie geregistreerde persoonsgegevens melden wij bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dit is de instantie die toeziet op een correcte uitvoering van de Wbp. U vindt deze meldingen onder 1300881 in het openbaar register op de website van het CBP.

Gedragscode voor verzekeraars 
In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

Brochure opvragen? 
Een brochure over de Gedragscode kunt u bij ons opvragen. Wilt u de volledige tekst raadplegen dan kunt u deze downloaden van de website van het Verbond van Verzekeraars of van de Nederlandse Vereniging van Banken. U kunt de complete Gedragscode ook schriftelijk of telefonisch opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, tel: 070 – 333 85 00) of bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, tel: 020 – 550 28 88).

Waarom worden mijn persoonsgegevens opgenomen in uw administratie? 
Uw persoonsgegevens hebben wij in de eerste plaats nodig om uw aanvraag voor een dienst correct af te handelen. Zonder uw gegevens kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan. Daarnaast hebben wij uw persoonsgegevens nodig ten behoeve van fraudepreventie. Dit is een wettelijke verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Raadpleging databank Stichting CIS 
In het kader van een verantwoord acceptatiebeleid, vragen wij in voorkomende gevallen informatie op bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deze stichting beheert verzekeringsgegevens voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Om risico’s te beperken en fraude tegen te gaan, stelt Stichting CIS deze gegevens onder strikte voorwaarden beschikbaar aan belanghebbende verzekeraars, volmachten en betrokken consumenten. Op het uitwisselen van deze gegevens is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Zie voor meer informatie de website van Stichting CIS.

Registreert u de bezoekersgegevens van deze website? 
De informatie op de website van ASR Vastgoed Ontwikkeling N.V. is met passende maatregelen beveiligd om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe blijf ik op de hoogte van uw privacyreglement?
De tekst van dit privacy statement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen, zoals een wijziging in onze bedrijfsactiviteiten, daarom vragen. Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zaken met betrekking tot uw privacy, dan raden wij u aan om dit gedeelte van onze website regelmatig te bezoeken.

Heeft u een klacht?
Klachten over de registratie van uw persoonsgegevens en/of medische gegevens in onze klantenadministratie kunt u indienen bij ASR Nederland N.V. en/of de Neprom. U kunt zich ook wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens of tot de rechter.